Journey to Nourish your Relationship | Id-Idea

Previous Next 1 of 3

Journey to Nourish your Relationship

Client: Unilever Thai Trading
Product: Dove Nutritive Care
Theme: Journey to Nourish your Relationship
Concept & Idea: ครั้งแรกกับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างผม(แห้ง)กับคุณด้วยรูปแบบ Press Trip จึงชวนบรรณาธิการความงามจากนิตยสารชั้นนำ 10 เล่ม ออกเดินทางค้นหาความลับที่จะรักษาและฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างผม(แห้ง)กับคุณ
Hi-light: ครั้งแรกของการเดินทางพิสูจน์และค้นหา ณ จุดที่แห้งที่สุดในโลกจุดหนึ่ง และเป็น Dream destination 1 ใน 50 ของโลก … Uluru Australia
รูปแบบงาน: Press Trip

Close