สร้างประสบการณ์ = สร้างโอกาส

คือกลไกในการสร้างโอกาส
คือจุดเริ่มแห่งสัมพันธภาพ
คือช่องทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ไอดี-ไอเดีย

เราเรียนรู้ว่าประสบการณ์คือสิ่งมีค่า โดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
Brand Experiential มีหลักการอธิบายง่ายๆ ว่า หากทำให้เขาได้สัมผัส ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วม ให้เขาได้เห็น ได้คิด ได้มีกิจกรรมกระทำร่วมกันกับแบรนด์ “ประสบการณ์” นั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นกลไกในการสร้างโอกาส

คือจุดเริ่มแห่งสัมพันธภาพระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค คือช่องทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี

เรายังคงมุ่งมั่น พัฒนา ศึกษา เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรม แรงจูงใจ และความต้องการของผู้บริโภคกลุ่ม ต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนไปมาตามกระแสและยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุพันธกิจของเรา นั่นคือความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ ประสบการณ์แปลกใหม่ ผ่านแผนกิจกรรมที่เข้าถึงและตอบ สนองผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

ไอดี-ไอเดีย Brand Experiential Agency ตั้งแต่ปี 1997

Our Services

 • Event
 • Roadshow / Caravan
 • In-store Activity
 • Workshop Activity
 • Demonstration Activity
 • Sampling
 • Press Trip

Our Clients

 • Unilever Thai Trading
 • Brand: Dove
 • Brand: Sunsilk
 • Brand: Clear
 • Brand: Tresemme
 • Brand: Tony & Guy
 • Brand: Rexona
 • Brand: Pond’s
 • Brand: Vaseline
 • Brand: Citra
 • Brand: Lux

 • Nokia (Thailand)
 • JWT Activation
 • ELCA (Thailand)
 • T.A.C. Consumer